fbpx

Bepalings en voorwaardes

1. Definisies

In hierdie gebruikersooreenkoms het die terme hieronder die volgende betekenisse:

 1. CLS verwys na Capital Legacy Solutions (Pty) Ltd, Capital Legacy Fiduciary Services (Pty) Ltd, Capital Legacy Board of Executors and Trust Company (Pty) Ltd en sy affiliasies en filiale van tyd tot tyd.
 2. “Persoonlike Inligting” beteken persoonlike inligting soos na verwys in die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013.

iii. “Webwerf” beteken hierdie webwerf en enige webwerf wat aan Eksekuteurs behoort.

 1. “Ons” verwys na die eienaar van die webblad en Eksekuteurs, met hoofkantore te Sloanestraat 57, 1ste Vloer Roland Garros-gebou, die Kampus, Bryanston, 2191 is.
 2. “Webwerf” beteken die internetwebwerwe met die adres www.eksekuteurs.co.za of enige webwerf met ‘n URL wat geldig by Eksekuteurs geregistreer is.
 3. “Jy” en “jou” beteken die gebruiker van die webwerf.

vii. “Verwerking van jou persoonlike inligting” beteken die outomatiese of handmatige aktiwiteit van die insameling, opneem, organisering, berging, opdatering, verspreiding en verwydering of van persoonlike inligting.

2. Toegangsvoorwaardes

 1. Jou toegang tot en die gebruik van die webwerwe is onderhewig aan die bepalings en voorwaardes wat in hierdie gebruikersooreenkoms uiteengesit word.
 2. Om enige verwarring te voorkom, stem jy in dat hierdie bepalings en voorwaardes van toepassing op jou en die gebruik van die webwerwe is.

3. Kopiereg en Handelsmerke

 1. Jou toegang tot die webwerwe, en die inligting wat daarin vervat is, dra geensins enige reg in of op die intellektuele eiendom van Eksekuteurs of sy kliënte se data of inligting wat vanaf die webwerwe vertoon of toeganklik is, oor nie (insluitend alle teks, uitleg, grafika, kunswerke, animasiemateriaal en algemene voorstelling van die webwerwe) of in enige van die handelsmerke, kopiereg, ontwerpe, patente, domeinname, kennis, vertroulike inligting, handelsgeheime of enige ander intellektuele eiendomsregte wat behoort aan Eksekuteurs of aan die outeur, samesteller, skepper of lisensiegewer van sulke inligting nie.
 2. Alle Eksekuteurs se handelsmerke soos logo’s, domeinname en ander handelsmerke en intellektuele eiendom wat met die webwerwe verband hou, of enige inligting vervat of toeganklik vanaf die webwerwe sal die uitsluitlike en eksklusiewe eiendom van Eksekuteurs en die relevante outeurs of lisensiehouers bly, en die besoeker onderneem dat hy/sy/dit nie as sodanige intellektuele eiendom sal gebruik, dupliseer, versprei, aanpas, vertoon, verander of andersins sal hanteer sonder Eksekuteurs, die betrokke lisensiegewer of outeur, se vooraf skriftelike goedkeuring nie.

iii. Kopiereg en alle ander intellektuele eiendomsregte wat ​​in enige databasis/s bestaan wat deur Eksekuteurs in stand gehou word en wat verband hou met hierdie webwerf, word besit deur Eksekuteurs of die betrokke verskaffer of verskaffer daarvan.

 1. Jy mag inligting wat op Eksekuteurs se webblad verkry word, slegs vir jou eie persoonlike doeleindes gebruik en nie enige nie-kommersiële doeleindes soos om die inligting en/of data te verkoop, herverkoop, versend of andersins beskikbaar te stel of versprei in enige wyse via enige media aan enige derde partye, tensy die vooraf skriftelike toestemming van Eksekuteurs bekom is.
 2. Jy onderneem om nie enige eiendomskennisgewings wat vervat is in enige materiaal, data of inligting wat afgelaai of andersins van die webwerwe af verkry is, te verander of uit te vee nie.
 3. Jy mag onder geen omstandighede enige van die materiaal, inligting of inhoud wat vanaf Eksekuteurs se webblad afgelaai of bekom is, gebruik, dupliseer, versprei, herontwerp, demonteer, dekompileer, reproduseer, transkribeer, stoor in ‘n herwinningstelsel, vertaal in enige taal of rekenaartaal, hersend in enige vorm of op enige manier (elektries, meganies , fotoreproduksie, opname of andersins), sonder die vooraf skriftelike toestemming van Eksekuteurs nie.

4. Vrywaring

Terwyl Eksekuteurs alle redelike maatreëls sal tref om ‘n doeltreffende, ononderbroke en foutvrye diens aan al sy aanlyn kliënte te verseker, sal nie Eksekuteurs of enige van sy werknemers, verteenwoordigers of toewysers teenoor enige aanlyn kliënt aanspreeklik wees vir enige verlies of skade, van watter aard ook al, veroorsaak deur of toeskryfbaar aan enige:

 1. feit of omstandigheid buite die redelike beheer van Eksekuteurs, insluitend die ineenstorting of onderbreking in die dienste wat deur eksterne diensverskaffers gelewer word en die onbeskikbaarheid of gebrekkige prestasie van enige sagteware of enige van die dienste wat op of vanaf die webwerwe beskikbaar is;
 2. skending van privaatheid, sekuriteit of vertroulikheid of enige skending van intellektuele eiendomsregte deur enige persoon of entiteit;

iii. verlies, skade, vernietiging, diefstal, kontaminasie of korrupsie van enige data, inligting of inhoud wat toeganklik is vanaf / of beskikbaar is op die webwerwe;

 1. vertroue op, publikasie of gebruik van enige inligting of data vervat op / of toeganklik vanaf hierdie webwerf, insluitend inligting en data vervat in advertensiebaniere, derdeparty-sagteware, opspringvensters, knoppies, hiperteksskakels en advertensieborgskappe;
 2. versuim deur ‘n besoeker of aanlyn kliënte om die vertroulikheid van hul persoonlike gebruikersnaam en wagwoord te handhaaf, of die bekendmaking van persoonlike gebruikersnaam en/of wagwoorde aan enige persoon of entiteit;
 3. inbraak, infeksie deur virusse, “Trojan Horses”, of enige ander rekenaarprogrammeringsroetines of -sagteware wat gebruik word om enige sagtewareprogram, stelsel, data of persoonlike inligting te beskadig, te benadeel, in te meng of te onteien; versuim om te voldoen aan die bepalings van enige bepalings en voorwaardes wat die gebruik en toegang tot die dienste en fasiliteite wat van tyd tot tyd op die webwerwe aangebied word, beheer;

vii. enige wettige handeling of versuim deur Eksekuteurs, sy verteenwoordigers en diensverskaffers ten opsigte van of met betrekking tot die instandhouding en ondersteuning van hierdie webwerf en enige ondersteunende sagteware in die belang van die beskerming van Eksekuteurs se eiendomsregte, of die privaatheid en vertroulikheid van besoekers en aanlyn kliënte en hul persoonlike inligting; en gevolglike of indirekte verlies of skade, hetsy voorsienbaar of andersins.

5. Vermoede- en Vrywaringsklousule / Presumption and Indemnity Clause

 1. Die gebruiker van die webwerwe vrywaar en hou Eksekuteurs hiermee skadeloos teen alle en enige verlies, aanspreeklikheid, aksie, regsgedinge, verrigtinge, koste, eise en skadevergoeding van alle soort (insluitend maar nie beperk tot, direkte, indirekte, spesiale of gevolgskade), en hetsy in ‘n aksie gebaseer op kontrak, nalatigheid of enige ander aksie, wat voortspruit uit of in verband met die mislukking of vertraging in die uitvoering van die dienste wat op die webwerwe aangebied word, of in die gebruik van hierdie dienste wat aangebied word, inligting en/of beelde beskikbaar op die webwerwe, hetsy weens Eksekuteurs se nalatigheid of nie.
 2. Weens die gebrek aan persoonlike kontak in aanlyn kommunikasie en transaksies, maak Eksekuteurs uitsluitlik staat op die akkuraatheid van inligting wat ingedien word en die goeie trou van sy aanlyn kliënte. Die versuim om eerlike, akkurate en volledige openbaarmaking te verskaf, kan tot die nietigverklaring van planne lei.
 

iii. Aanlyngebruikers moet te alle tye hul persoonlike gebruikersnaam en wagwoorde vertroulik hou. Eksekuteurs sal geregtig wees om die egtheid en geldigheid van enige aanlyn kommunikasie of transaksie aan te neem asook dat die aanlyn kliënt die skepper van sodanige aanlyn kommunikasie of transaksie is waar die gebruikersnaam en wagwoord van daardie aanlyn kliënt gebruik word om toegang te verkry tot, te besigtig en/ of betrokke te raak by enige aktiwiteit of transaksie of diens wat op die webwerwe aangebied word.

 1. Die aanlyn gebruiker vrywaar hiermee Eksekuteurs, sy werknemers, verteenwoordigers en diensverskaffers en hou hulle skadeloos teen enige en alle eise, verliese en skade wat Eksekuteurs of enige derde party mag aangaan as gevolg van vertroue wat op enige inligting, data en materiaal geplaas word, en wat verskaf is deur ‘n voornemende planhouer of aktiewe planhouer by Eksekuteurs.

6. Persoonlike inligting

Eksekuteurs sal jou persoonlike inligting volgens die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, No. 13 van 2013 en bykomende databeskermingswette verwerk. Om meer uit te vind oor hoe ons jou persoonlike data gebruik, kan jy toegang tot ons Privaatheidskennisgewing hier kry.

7. Beëindiging en Variasie

Eksekuteurs behou die reg om die dienste op sy webwerf aan die gebruiker in besonder, of aan die publiek in die algemeen, sonder kennisgewing of rede te verander, te beperk en/of te beëindig, of om hierdie bepalings en voorwaardes enige tyd te hersien. Sulke veranderinge sal op hierdie webwerf geplaas word en geag word dat die gebruiker dit aanvaar. Die verpligting sal dus op die gebruiker van die Webwerwe rus om hierdie bepalings en voorwaardes op ‘n gereelde basis te hersien.

8. Algemeen

 1. Hierdie bepalings en voorwaardes sal beheer en vertolk word in ooreenstemming met die wette van Suid-Afrika, en die gebruiker van hierdie webwerwe sal hom onderwerp aan die jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe.

Eksekuteurs se versuim om enige spesifieke reg of bepaling van hierdie bepalings en voorwaardes uit te oefen, sal nie ‘n afstanddoening van sodanige reg of bepaling uitmaak nie.

 1. Deur die webwerwe te gebruik, stem jy uitdruklik in tot die bepalings en voorwaardes van hierdie gebruikersooreenkoms. As jy nie instem tot al die bepalings en voorwaardes nie, moet asseblief nie voortgaan om die webwerwe te gebruik nie.

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.