fbpx

Testamente met doelgedrewe Trusts

Jou Testament laat jou toe om te sê hoe jy wil hê jou boedel versprei moet word en aan wie dit gegee moet word. ‘n Goeie Trust-struktuur kan help om die uitvoering van jou finale wense te vergemaklik. Deur ‘n testament te hê word verseker dat al ujou laaste wense op ‘n duidelike en ondubbelsinnige manier gelys word, en verhoed dat jou erfgename in duur litigasie betrokke raak. Indien jy sou sterf sonder om ‘n opgestelde testament agter te laat, sal daar gesê word dat jy ‘intestaat’ gesterf het en sal die reëls van intestate erfopvolging bepaal wie eienaarskap van die eiendom wat u agterlaat sal kry.

Wat is 'n Trust?

‘n Trust is ‘n reëling gemaak of uiteengesit in ‘n skriftelike document. Ons noem dit ‘n Trustakte. Hierin oorhandig ‘n eienaar of stigter sy/haar eiendom of/en fondse aan ‘n groep mense (trustees) wie die bates administreer tot voordeel van ander mense (begunstigdes) vir ‘n vermelde doelwit.

‘n Trust word bestuur deur ‘n raad van trustees. Trustees se bevoegdhede is gewoonlik so wyd as moontlik om hulle in staat te stel om die doelwitte van die trust te kan bewaarheid en is gewoonlik soortgelyk aan die bevoegdhede van ‘n maatskappy. Eenvoudig gestel, ‘n Trust is ‘n entiteit wat bates kan hou.

Hierdie bates kan uiteindelik wees wat jy wil agterlaat as deel van jou Begunstigdes se erfporsie soos kontant, huise, motors, beleggings, ens. Die Trustees is daar om die professionele en verantwoordelike bestuur van daardie bates te verseker – veral in die geval van minderjariges , verstandelik gestremde persone, of waar daar ander bekommernisse is oor die finansiële bestuursvermoëns van die Begunstigde.

Tipes Trusts in Suid-Afrika

Daar is in wese twee tipes Trusts, naamlik Lewende (inter vivos) Trusts en Testamentêre (mortis causa) Trusts.

Lewende (Inter Vivos) Trust

‘n Lewende Trust word geskep terwyl die stigter nog lewe. ‘n Lewende Trust word geskep deur die opstel van ‘n Trustakte en die registrasie van die Trust by die Meester van die Hooggeregshof. Die Trust tree in werking sodra dit geregistreer is.

Mense gebruik lewende Trusts om bates soos eiendom, familiewelvaart of maatskappyaandele te hou wat hulle wil beskerm en aan toekomstige geslagte oordra.

Testamentêre (Mortis Causa) Trust

’n Testamentêre Trust word in jou testament uiteengesit en tree eers in werking wanneer jy sterf. By Eksekuteurs verseker ons dat ons duidelik verstaan ​​wat ons kliënte se wense vir hul geliefdes is en bied testamentêre Trustoplossings wat ‘n baie duidelike doel het om hul wense te vervul. Hierdie doelgedrewe Trusts is ontwerp om aan die unieke behoeftes van jou Begunstigdes te voldoen.

Doelgerigte trusts

Daar is in wese twee tipes Trusts, naamlik Lewende (inter vivos) Trusts en Testamentêre (mortis causa) Trusts.

Kindertrust

’n Kindertrust word geskep vir minderjarige kinders onder die ouderdom van 18, ten tyde van die Testateur/Testatrise se dood en bly van krag totdat hulle die ouderdom bereik wat in die Testament gespesifiseer word en bekwaam en volwasse genoeg is om hul eie finansies te bestuur. ’n Kindertrust word geklassifiseer as ’n Tipe B-testamentêre trust wat sekere voordelige belastingvrystellings deur die SAID behels.

Weduwee se Trust

‘n Weduweetrust is ‘n testamentêre trust wat geskep is om die langslewende gade te beskerm, wat finansieel ongeletterd kan wees of moontlik nie in staat is om die fondse wat geërf is, te bestuur nie. Die gade moet die enigste inkomstebegunstigde van die Trust wees vir die duur van hul leeftyd. Die doel van die Weduweetrust is om hulle van ‘n inkomste te voorsien, terwyl die kapitaal van die Trust bewaar word om te verseker dat die erfporsie steeds aan die kinders oorgedra kan word.

Verskaffer se Trust

‘n Verskafferstrust word gestig om die deurlopende finansiële ondersteuning van ‘n individu te verseker wat moontlik nie finansieel vir hulself kan voorsien of hul eie finansies kan bestuur nie, soos kinders met spesiale behoeftes. In baie gevalle kan kinders met spesiale behoeftes hul ouers oorleef en die Verskafferstrust verseker dat hul erfporsie deur voogde of ander familielede misbruik word. Gewoonlik benodig kinders met spesiale behoeftes spesiale mediese sorg en die versekering van hul finansiële welstand is ‘n ouer se grootste bekommernis.

Rol en verpligtinge van Trustees

Daar is ses hoofpligte waarvan die Trustee kennis moet neem wanneer hy/sy met ‘n Trust te doen het:

Plig om in persoonlike hoedanigheid op te tree

Trustees kan verskillende soorte advies van buitepartye inwin, maar moet onafhanklik optree. Dit beteken dat die finale besluit oor Trustaangeleenthede deur die Trustees geneem moet word.

Plig om die Begunstigdes in ag te neem

‘n Trustee mag nie bevooroordeeld wees nie, en moet alle Begunstigdes in ag neem wanneer besluite geneem word.

Verantwoordingsplig

‘n Trustee moet rekord hou van alle Trustverwante rekeninge en administratiewe aangeleenthede. Trustees moet ook Begunstigdes se versoeke vir enige Trustverwante inligting respekteer.

Plig aan die bepalings en voorwaardes van die Trust

‘n Trustee moet die voorwaardes van die Trust ken en daarby hou, soos dit in die Trustakte uiteengesit is. Hulle is gebonde aan die wense wat in die Trustakte uiteengesit word. Met ander woorde, die fondse moet gebruik word in ooreenstemming met die stigter se wense en nie volgens die Trustees se onvoorspelbaarheid nie.

Plig van lojaliteit

‘n Trustee moet die Trust administreer tot voordeel van die Trustbegunstigdes. Hulle eie belange mag nie in stryd met dié van die Begunstigdes wees nie.

Plig om die Trust doeltreffend te bestuur

‘n Trustee neem die plig op om die Trust doeltreffend te bestuur. Om dit te kan doen, moet ‘n Trustee goeie kennis hê van die bepalings van die ‘n Trustee om die Trust doeltreffend te bestuur. Om dit te kan doen, moet ‘n Trustee goeie kennis hê van die voorwaardes van die Trust, die Trust se bates en laste, die omstandighede van die Begunstigdes en die doel van die Trust.

Het jy raad nodig oor Trusts?
Kontak ons ​​tegniese adviesspan by:

Gereelde vrae oor Trusts:

Ja, daar is twee hooftipes Trusts, naamlik: testamentêre (mortis causa) Trusts en lewende (inter vivos) Trusts. Testamentêre Trusts tree in werking sodra die stigter oorlede is. Lewende Trusts tree eers in werking by registrasie by die Meester van die Hooggeregshof.

‘n Testamentêre Trust kom tot stand by die dood van die stigter en ‘n Lewende Trust word geskep gedurende die leeftyd van die stigter.

Om die bates in die Trust in stand te hou tot voordeel van die Begunstigdes.

Daar is twee tipes begunstigdes: kapitaal- en inkomstebegunstigdes. Kapitaalbegunstigdes is geregtig op die geld wat reeds in die Trust is, terwyl Inkomstebegunstigdes geregtig is op die inkomste wat in die Trust gegenereer word.

‘n Trustee is ‘n natuurlike persoon wat aangestel is om die Trust en die bates van die Trust te administreer.

Ons verskaf ook lewensdekking!

Getuigskrifte van kliënte

Het jy geweet?
Amper 75% van alle Suid-Afrikaners sterf sonder ’n geldige testament – wat rampspoedige gevolge vir hul gesinne en familielede kan hê.
Het jy geweet?
Om jou testament op te stel hoef nie ’n moeilike of ingewikkelde proses te wees nie ons konsultante ontmoet jou waar en wanneer dit jou pas. Vir jou gerief het ons ook aanlyn konsultante beskikbaar.
Het jy geweet?
Die meeste mense beplan nie of dink selfs nie daaraan om voorsiening te maak vir regskoste, soos eksekuteursfooie, wat met afsterwe gepaard gaan nie. Onvoldoende beplanning kan jou boedel finansieel verlam en jou beoogde nalatenskap wegvreet.
Het jy geweet?
Die bereddering van ’n boedel kan maande of selfs jare neem. Eksekuteurs spog met ’n gemiddelde boedelafhandeling van 6 tot 9 maande – minder as die helfte van die gemiddelde tyd in ons bedryf.
Het jy geweet?
Wanneer jy sterf, word jou bankrekening gevries, wat dit vir jou gesin moeilik maak om transaksies te verrig. Eksekuteurs se Immediate Liquidity TM sorg dat daar onmiddelik kontant vir jou gesin beskikbaar is vir goed soos doodskoste, reis, begrafnis en dies meer.
Het jy geweet?
Die meeste mense neem aan dat lewensversekering, of die boedel, hul maandelikse lewenskoste (soos munisipale en ander rekeninge, huur, kruideniersware, ens.) sal dek wanneer hulle sterf. Maar polisuitbetalings word dikwels vertraag, en die boedel kan nie verdeel word voordat hy afgehandel is nie – wat die gesin se kontantvloei belemmer. Eksekuteurs se Estates Overheads Protector™ help om hierdie noodsaaklike uitgawes te dek.
Het jy geweet?
Jou testament is nie geldig as dit nie korrek onderteken en twee onafhanklike partye dit mede-onderteken het nie. ’n Ongeldige testament is dieselfde as geen testament.
Het jy geweet?
’n Getuie van ’n testament kan nie ‘n begunstigde van die testament wees nie. As jou gade dus jou testament as getuie geteken het, kan dit deur die hof as ongeldig verwerp word.
Previous slide
Next slide

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Kontak Eksekuteurs

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom

Maak ‘n afspraak met een van ons spesialis testamentêre konsultante om jou by te staan met die opstel van ‘n geldige en uitvoerbare testament.

Voltooi die velde hieronder en ons kom so gou as moontlik terug na jou toe.

Boedeladministrasie

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou ter ugkom

keyplan

Om staatswerknemers te help om ‘n blywende nalatenskap na te laat.

Complete the fields below, and we will get right back to youComplete the fields below, and we will get right back to you

Voltooi die velde hieronder, en ons sal dadelik na jou terugkom.